Семинар Годишно счетоводно и данъчно приключване в туризма - Новини
26.11.2010
Семинар Годишно счетоводно и данъчно приключване в туризма, организиран от БТК

Бизнес Едюкейшън Клуб /бизнес обучение и квалификация/ е фирма,
специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари
за корпоративния бизнес, държавната, общинска, областна администрация,
държавни и общински търговски дружества.
Съвместно с Българската туристическа камара Ви каним да вземете
участие в организираното от нас обучение:
„ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2010 г. в ТУРИЗМА”
26 - 27.11.2010 г. София, сградата на БТК, ул.”Света София” № 8, зала – ет. 2

Лектор–консултант: Калина Златанова, данъчен консултант и Димитър
Войнов, главен експерт в дирекция „Данъчна политика” при МФ
Цена: 195 лв. без ДДС (234 лв. с ДДС)
Срок за записване: 15.11.2010 г.


ПРОГРАМА

БТК /Българска туристическа камара/
съвместно с
БЕК /Бизнес Едюкейшън Клуб/
организират


„ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2010 г. в ТУРИЗМА”

26 - 27.11.2010 г.
гр.София, БТК, ул.”Света София” № 8, зала – ет. 2

П Р О Г Р А М А:

26.11.2010 г. 13.00 ч. Регистрация
13.30 ч. – 16.30 ч.
1. Облагане на настаняване, предоставяно от хотелиери.
1.1. Място на изпълнение.
1.2. Данъчна основа.
1.3. Данъчно събитие.
1.4. Документиране на доставката.
1.5. Условия за намалена (7%) ставка на настаняване, което е част от организирано пътуване. Документи, удостоверяващи намалената ставка.
1.6. Право на приспадане на данъчен кредит.
2. Облагане на обща туристическа услуга (туристически пакет), предлагана от туроператор по схемата на маржа.
2.1. Място на изпълнение.
2.2. Данъчна основа – марж.
2.3. Данъчно събитие.
2.4. Начисляване на данъка.
2.5. Документиране на доставката.
2.6. Условия за намалена (0%) ставка.
2.7. Право на приспадане на данъчен кредит.
3. Облагане на услуги по организиране на семинари, конгреси, обучение и др. подобни.
3.1. Място на изпълнение.
3.2. Данъчно събитие.
3.3. Данъчна основа.
3.4. Документиране на доставката.
3.5. Право на приспадане на данъчен кредит.
Лектор–консултант: Калина Златанова, данъчен консултант
Кафе пауза от 15.00 ч. до 15.30 ч.

27.11.2010 г.
09.30 ч. – 14.30 ч.
1. Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2010 г.
възстановяване на данък при източника за чуждестранни лица;
разходи за дарения;
отклонение от данъчно облагане;
данъчни облекчения;
данъчно третиране при асоциирани и съвместни предприятия;
други.
2. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2010 г:
данъчни постоянни разлики (непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.);
данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики);
други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС);
данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение);
допускане на счетоводни грешки;
лихви по заеми;
пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина;
разпределяне на дивиденти;
авансови вноски – внасяне и намаляване;
данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи свързани с експлоатация на превозни средства);
отклонение от данъчно облагане.
3. Счетоводни и данъчни въпроси по ЗКПО, свързани с търговията с редуцирани емисии на парникови газове;
4. Разходи по заеми (текущо отчитане или капитализиране) – счетоводно отчитане и данъчно третиране;
5. Счетоводно отчитане съгласно приложимите счетоводни стандарти и данъчно третиране по ЗКПО при:
продажба на предприятие;
прехвърляне на активи (апорт);
прехвърляне на обособена дейност;
преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне);
замяна на акции и дялове.
Отчитане съгласно приложимите счетоводни стандарти (международни и национални): определяне цената на придобиване; завеждане на придобитите активи и пасиви; отчитане на репутация.
Данъчно третиране по ЗКПО при:
продаващия и купуващия;
преобразуващите се и приемащите дружества;
акционерите/съдружниците в преобразуващите се и приемащите дружества.
6. Други въпроси.

Лектор-консултант: Димитър Войнов, главен експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министирство на финансите
Кафе пауза от 11.00 ч. до 11.30 ч.

Цена: 195 лв. /цената е без ДДС/

  • Цената включва: лекции, консултации, работни материали, удостоверение за участие в семинар.

БОНУС: Работна вечеря на 26.11.2010 г. в ресторанта на х-л Хемус, за участниците в семинара.

По желание, можем да Ви направим резервация за нощувка /срещу допълнително заплащане/ в:
Х-л Хемус
цена на единична стая, тип КЛАСИК - 40 лв. /нощувка със закуска/
цена на човек в двойна стая, тип КЛАСИК - 30 лв. /нощувка със закуска/
Х-л Родина
цена на човек в двойна стая 40 лв. /нощувка със закуска/
цена на единична стая – 70 лв.

Срок за записване: 15.11.2010 г.
ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
/„Подготовка за годишно счетоводно и данъчно приключване на 2010 г. в туризма” 26 - 27.11.2010 г./

Наименование на организация: ......................................................................................
Длъжност: .................................................................................
Брой участници: ......................
Трите имена на участника /ците/: ..............................................................................................

Данни за кореспонденция:
Адрес:................................................................................................................................................
Телефон, GSM................................................................ имейл ......................................

Данни за фактура:
Адрес по регистрация на организацията: ..............................................................................................
ИН или № по ДДС ...............................................................................................
МОЛ..............................................................................................

Плащанията се извършват по банков път по разплащателна сметка на:
Бизнес Едюкейшън Клуб ЕООД
в Стопанска и инвестиционна банка, IBAN: BG26 BUIB 9888 1019 8347 00.

Моля, след извършване на плащането да ни бъде изпратено копие от платежното нареждане на факс 02/9897301 или email: bec@mail.orbitel.bg
Оригинална фактура ще получите на място.
.
Българската туристическа камара /БТК/ е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, което извършва дейност в обществена полза, съгласно ЗЛЮНЦ. Камарата е основана в края на 1990 год. в гр. София и е първата неправителствена организация в туризма.
Членове на Камарата са: български и чуждестранни юридически и физически лица, които извършват търговска и стопанска дейност в съответствие с Търговския закон и закона за туризма; публично – частни интституции; национални и регионални юридически лица с нестопанска цел /като колективни членове/; индивидуални членове /физически лица/ - дългогодишни деятели и професионалисти на туризма.

Българската туристическа камара функционира за постигане на следните цели:
да подпомага развитието на своите членове, като обединява и съдейства за постигане баланс на интересите им, консултации и експертна помош;
съдействие при изграждане на туристически обекти, финансиране на проекти, категоризирането на туристическите обекти, регистрация на туроператори и туристически агенти и др.;
да бъде равноправен партньор и коректив на държавните органи, работещи в областта на туризма, чрез участието в разработването на стратегии, програми за развитието на туризма, законови и подзаконови нормативни актове, разработване на конкретни проблеми на частния бизнес и внасянето им за обсъждане и решаване от държавните органи;
да съдейства на национално, регионално и местно ниво за развитието на туризма чрез подготовка и изпълнение на международни и национални проекти, участие в разработването на оперативните програми по Структурните фондове на ЕС и др.
да съдейства за повишаване качеството, разнообразието и специфичността на българския туристически продукт, чрез кадрово осигуряване на фирмите, професионално образование и обучение на мениджърски и изпълнителски кадри в туризма;
да подпомага инвестирането и подобряването на материално - техническата база в туризма чрез консултиране на проекти, подготовка на кредитна документация, отпускане на кредити и др.;
да съдейства за цялостното подобряване на икономиката, финансовата и социалната ефективност на българския туризъм;
да работи активно със сродните национални и международни туристически и други сдружения и организации.

През 2009/2010 г. Business Education Club организира курсове и семинари за клиенти на водещи одиторски фирми; шест семинара, съвместно с Агенция за обществени поръчки; пет семинара, организирани съвместно с НАП – Дирекция ” Интрастат”, включително в София, Пловдив, Варна; Министерство на правосъдието; Главна Дирекция ” Изтърпяване на наказанията”; Столична община; НЕК; община Своге; община Несебър; Захарни заводи - гр. Г.Оряховица; обучение по промените в ГПК с лектор Красимир Влахов в Тунис, Египет на теми:
1„Портал на обществените поръчки - възможности и приложение”; „Управление и контрол на обществените поръчки. Добри практики и допускани грешки при обявяване и кандидатстване по обществени поръчки.”; 2„Изготвяне на удостоверение за осигурителен стаж – образец УП-3, Изготвяне на удостоверение за осигурителен доход – образец УП-2”; 3„Актуални промени в МСС /Международни счетоводни стандарти/”; 4„Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2009 г.”; 5„Изменение и допълнение в закона за обществените поръчки – 2010 г.”; 6“Промени в осигурителното законодателство в сила от 01 януари и актуални промени в сила от 01 юли 2010 г.”; 7„Електронно деклариране. Промени в общностното митническо законодателство”; „Промените в ЗАДС и ППЗАДС през 2010 г. Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Въвеждане на система за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS)”; 8„Разработване и управление на проекти по Европейски структурни фондове”; 9 „Нови, изменени и допълнени наредби, свързани с прилагането на закона за здравословни и безопасни условия на труд” и мн. др.

Ние от БЕК се стремим постоянно да информираме и обучаваме своите партньори и клиенти за промените в нормативната база, добри практики у нас и в страните от Европейския съюз, ключови компетентности и всичко, което е от значение за подобряване работата на служителите.

Осъзнаваме, че в условията на криза бюджетите за обучение са изключително ограничени.
По тази причина през 2010 г. нашият екип изготвя обучителните програми на изключително преференциални цени.